GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

İris İnteraktif

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

1. ÇEREZ POLİTİKASI

 İris İnteraktif Ltd Şti olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur. Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

2. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

3. ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMANIN AMACI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında aydınlatmanın amacı, İris İnteraktif Ltd Şti ait, yönetilmekte olan ve https://etkinlik.citius.technology alan adı üzerinden ulaşılan internet adresinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sitenin kullanımı ile ilgili olarak toplanan veya kullanıcıların kendi girmiş oldukları kişisel verilerin toplanma şekli, işlenme amacı, hukuki nedenleri ve kullanıcıların hakları konularında kullanıcılar olarak tarafınızı bilgilendirmektir.

4. AYDINLATMAYA İLİŞKİN TANIMLAR

Aydınlatma metninde geçen;

 • a-) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • b-) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • c-) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • ç-) KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
 • d-) Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

https://etkinlik.citius.technology internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak, Performans ve Analiz Çerezleri kullanılmaktadır. Elde edilen ve işlenen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim sağlayan kullanıcının platform tipi, tarih/saat bilgileri gibi ayrıntılar yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak,

 • a-) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • b-) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • c-) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • ç-) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • d-) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet edilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri doğrultusunda,

 • a-) Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • b-) Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • c-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • ç-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • d-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • e-) Gerekli olması halinde siz kullanıcılarımızın açık rızası alınarak işlenecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmekte, fakat üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA DAİR HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesine göre;

 • a-) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b-) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c-) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç-) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e-) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f-) Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

9. ÇEREZLERİN NİTELİĞİ VE AMACI

Çerezler, internet sitelerini ziyaret ettiğiniz tarayıcınız (browser) aracılığıyla kullanmış olduğunuz bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan bilgileri ifade etmektedir. Çerezler, gerek ziyaret ettiğiniz internet sitesinde size daha iyi bir deneyim sunmak, gerekse de sonraki ziyaretlerinizde kişiselleştirilmiş bilgiler ile deneyiminizi iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Tarafımıza ait internet sitesi olan https://etkinlik.citius.technology sitesine giriş yapmanız ile birlikte tarafınızın da onayıyla çerezler işlerlik kazanacak, siz internet sitesi sisteminden çıkış yapma talebinizi tarafımıza ulaştırıncaya kadar çerezler, sisteminizde depolanacaktır.

İris İnteraktif Ltd Şti ait web sitesi için sitemizde Performans ve Analiz Çerezleri kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim sağlayan kullanıcının platform tipi, tarih/saat bilgileri gibi ayrıntılar yer almaktadır.

10. ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

Cihazınıza herhangi bir çerezin yerleştirilmesini istemiyorsanız çerezlerin kullanımına itiraz edebilirsiniz. Bunu, örneğin, internet tarayıcınızdaki ilgili ayarlar aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu internet sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayabilirsiniz. İnternet sitemizde bireysel çerezleri veya hizmetleri devre dışı bırakmak istemeniz durumunda, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla yaygın olarak kullanılan internet tarayıcılarında çerezleri devre dışı bırakmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri, kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dâhil, ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda https://etkinlik.citius.technology internet sitesi tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine “açık rızalarının” olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini / depolamasını engelleyebilirler. Kullanıcılar çerez kullanımını, çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler. Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;

Chrome tarayıcılarda, Ayarlar> Gizlilik ve Güvenlik> Çerezler ve Diğer Site Verileri yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden tercih edebilirsiniz.

(Bilgi için; http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)

Microsoft Edge tarayıcılarda, Ayarlar > Site İzinleri yolu üzerinden çerez tercihinizi yapabilirsiniz.

(Bilgi için; https://support.microsoft.com/en-us/search?query=enable%20cookies%20in%20edge)

Internet Explorer tarayıcılarda, Araçlar düğmesini ve ardından İnternet Seçeneklerini seçiniz > Gizlilik sekmesine tıklayınız > Ayarlar bölümünden “Gelişmiş” bölümüne tıklayınız.

(Bilgi için; https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage cookies)

Firefox tarayıcılarda, Seçenekler > Gizlilik ve Güvenlik yolundan veya about:preferences#privacy adresinden, çerezleri sistem için devre dışı bırakabilirsiniz.

(Bilgi için; http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)

 

iOS Safari tarayıcılarda> Tercihler > Gizlilik yolundan, çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

(Bilgi için; https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR)

11. HAKLARINIZA İLİŞKİN BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden temin edebileceğiniz Kişisel Veri Talep Formunu doldurarak;

 • Islak imzalı şekilde, 2007 Sokak No:41 Beysukent Ankara adresine şahsen başvurarak veya noter kanalı ile göndererek ya da
 •  İlgili başvuru formunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formunuzu, iris@irisinteraktif.com adresine göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Fakat ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Web sitelerimizde verilen tüm servisler ve 2007 Sokak No:41 Beysukent Ankara adresinde kayıtlı İris İnteraktif Ltd Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle etkinlikm yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iris@irisinteraktif.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı: İris İnteraktif Ltd.Şti.
Adres: 2007 Sokak No:41 Beysukent Ankara
EPosta: iris[at]irisinteraktif.com
Tel: 0 312 236 28 79
Faks: 0312 236 27 69